Thứ tư, tháng 6 26, 2019
Thẻ đồ họa màu đỏ với quạt